Search
Close this search box.

در مورد تعرض جنسى

ما از اطفال در مورد اين كه آنها چگونه فهميده­اند که تعرض جنسى وجود دارد، پرسيديم. همه کسانی كه ما با آنها صحبت
كرديم، در اين مورد از طريق تلويزيون، تماشای فلم و رسانه هاى اجتماعى شنيده بودند و يا در كتاب­ها و روزنامه­ها خوانده
.بودند. همچنين بعضى از اطفال با والدين خود نیز در این مورد صحبت كرده و يا معلومات را در مكتب بدست آورده بودند
.این امری خوب بوده است

:بعضى از چيزهاىی كه خوب است بدانید

 شما خود بر بدن­تان تصميم می­گيريد. شما هميشه می­توانيد به كسى که می­خواهد شما را در آغوش بگيرد، ببوسد يا به بدن­.
.تان دست بزند، نه بگویيد
.مجبور کردن فردی به عمل جنسى/سکس جرم شناخته می­شود.

.شما حق داريد كه از سکس اجتناب ورزيد، حتى اگر با هم رابطه عاطفی دارید و يا قبلاً با هم سکس داشته­ايد.

.افرادی كه مسن­تر از ١٥ سال هستد حق ندارند با افراد زیر  سال١٥ سکس داشته باشند.

. اگر شما زير ١٨ سال هستيد، هیچ فردی حق ندارد از شما عکس برهنه سکسی بگیرد یا آنها را پخش کند.

.هیچ فردی حق ندارد که سکس را با پول، اجناس یا خدمات بخرد. خریدن سکس در سويدن یک جرم به شمار می­رود.
شما بايد هميشه به كسى تعریف کنید اگر فردى به شما صدمه می­رساند، یا اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفته­اید. اگر.
.فردى به شما می­گويد كه شما حق تعریف کردن در این مورد را ندارید اشتباه است

از ظاهر معلوم نمی¬شود

بزرگسالانی هستند که اطفال را در معرض تعرض جنسی قرار می¬دهند. اين می¬تواند والدين، يک خويشاوند و يا يک بزرگسال ديگر باشد. اما بسیاری از متعرضین زیر سن ۱۸ سال هستند. شخص متعرض می¬تواند یک دوست پسر یا دوست دختر یا یک دوست باشد. شخص متعرض همچنین می¬تواند كه يک شخص بيگانه باشد. از ظاهر معلوم نمی¬شود كه كى دیگران را در معرض تعرض جنسی قرار می¬دهد

این هرگز تقصیر شما نیست

بسیاری از افرادی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته¬اند، می¬توانند احساس ¬کنند که این تقصیر آنها بود و آنها باید تعرض را
متوقف می¬کردند یا در مقابل متعرض مبارزه می¬کردند.اما اگر شما در معرض تعرض جنسی قرار گرفته¬اید، این هرگز
تقصیر شما نیست. همیشه فردی که به دیگران آسیب می¬رساند تقصیرکار است. اطفالى كه در معرض تعرض جنسی قرار
گرفته¬اند اكثراً احساس می¬كنند كه خوب است از بزرگسالان و همسن و سالان بشنوند كه اين تقصیر آنها نيست. هرچه زيادتر
.بهتر

اگر خود شما و يا كسى را که می¬شناسيد در معرض تعرض جنسى قرار گرفته باشید

.شما همیشه حق دارید که در باره چیزی که اتفاق افتاده است، و اگر در معرض تعرض جنسى قرار گرفته باشید تعریف کنید
:شما می¬توانید با این افراد صحبت کنید
يك دوست
پدر و يا مادر
خواهر یا برادر.
يك خويشاوند
يك دوست بزرگسال خانواده
معلمين.
مربی فعاليت هاى اوقات فراغت.
(شخصى كه در مكتب كار می¬كند) Skolsköterska.
(شخصى كه در مكتب كار می¬كند) Skolkurator.
مربی فعالیت های ورزشی.
ungdomsmottagningen كارمندان در.
کلینیک پذيرش كه نوجوانان می¬توانند به آنجا برای مسایل از جمله بدن، سکس، وسایل جلوگيرى از حاملگی، روابط عاطفی و اضطراب ) مراجعه) كنند.

.امكان گرفتن كمک و حمايت وجود دارد
.به ۱۱۲ زنگ بزنید اگر شما کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است، یا کسی در خطر است
.به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا نزد یک افسر پولیس بروید اگر می¬خواهید جرمی را گزارش بدهید
آیا شما یا یک دوست¬تان به حمایت و کمک ضرورت دارید؟
.در کمون¬تان تماس بگیرید. Socialtjänstenبا
:شما می¬توانید شماره تلیفون و آدرس را در اینجا پیدا کنید
Koll på soc, www.kollpasoc.se

زبان های عربی، دری و انگلیسی Rädda Barnen لینک شماره تلیفون کمک

:در اینجا اطلاعات بیشتر وجود دارد

www.jagvillveta.se (information in English and other languages)

www.youmo.se (information in دری and other languages)

www.tjejjouren.se (information in Swedish)

www.killfrågor.se (information in Swedish)

www.bris.se (information in English and other languages (Google translate))

:در اینجا امکان کرفتن کمک وجود دارد

www.bup.se (information in English)

www.allmannabarnhuset.se (information in Swedish, order brochures in other languages)