Sök
Stäng denna sökruta.

Barns rättigheter & Barnkonventionen

Sverige har, tillsammans med nästan alla andra länder i världen, åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Den säger att barn är en grupp som har särskilda rättigheter. Med barn menar man alla människor under arton år.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och handlar om olika områden i barns liv. Men det finns fyra grundläggande principer som man alltid ska ta hänsyn till.

 

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och att få den respekterad (artikel 12)

 

Det finns fler artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och sexuella övergrepp:

 

 • Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. (artikel 19)
 • Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi .(artikel 34)
 • Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn. (artikel 35)
 • Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. (artikel 36)
 • Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.(artikel 39)

 

”Sexuella övergrepp finns inte med i böcker om barns rättigheter. Det borde de göra.”

Rätt till skydd och stöd

Alla som varit med om ett övergrepp har rätt att få hjälp! Det kan ta tid att må bra igen och man kan behöva mycket stöd efter att övergreppen tagit slut.

Det allra viktigaste är att övergreppen tar slut, men många barn och unga mår dåligt efteråt. Ofta behöver också föräldrar och syskon stöd. Alla kommer inte att behöva behandling, andra vill inte. Det är de som är utsatta som vet bäst vad de behöver och ska få bestämma.

Ibland är det inte alls rätt att gå i behandling när övergreppen precis har avslöjats. Då kanske det är skönt att slippa och att få leva ett vanligt liv och göra roliga saker igen. Men behandling kanske behövs efter ett tag, eller efter många år. Det är aldrig för sent!

Klaga och överklaga

Barn och unga som vi träffat berättar att det kan gå fel när de berättar om sexuella övergrepp, när de anmäler ett brott eller när de söker stöd.

Men det finns vägar för att klaga på hur man behandlas.


Berätta att du inte är nöjd! – Om du känner dig illa behandlad är ett första steg att berätta det. Ibland är folk som jobbar med barn klumpiga eller okunniga utan att mena något illa med det. Om du berättar att det de sa eller gjorde inte är okej, får de en chans att bättra sig. Du kanske får en ursäkt, men hjälper dessutom till så att inte andra råkar ut för samma saka som du. Både vuxna och barn kan ta med sig en stödperson om det känns otryggt att klaga själv.


Prata med chefen! – Om det inte hjälper att du berättar att du inte är nöjd,  är nästa steg att du vänder dig till närmsta chef. Chefen kan hjälpa till att rätta till sådant som är fel, genom att prata med den som gjort misstag eller genom att byta ut den personen.


Anmäl! – Om det inte hjälper att klaga hos chefen kan du anmäla det som hänt. Dåligt bemötande, felaktig information eller beslut kan anmälas.

Är du missnöjd med att förundersökningen  (brottsutredningen) lagts ned kan du begära överprövning av beslutet. Det innebär att en högre åklagare granskar om det var rätt att lägga ned förundersökningen.

Brottmål som till exempel rör sexuella övergrepp avgörs i tingsrätten. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Sista dag för överklagande och hur du gör, står i domen. Högsta domstolen kan pröva mål som överklagas från någon av de sex hovrätterna i landet.

Till vem anmäler man?

 • Justitieombudsmannen (JO), granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskilda personer rättigheter och skyldigheter i förhållande till samhället. Har du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos JO. JO kan inte ändra en dom eller ett beslut och kan inte pröva frågan om skadestånd.
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)tar emot anmälningar om du eller någon annan blivit diskriminerad eller missgynnad på grund av:
  – kön
  – könsidentitet eller könsuttryck
  – etnisk tillhörighet
  – funktionsnedsättning
  – religion eller annan trosuppfattning
  – sexuell läggning eller ålder
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)tar emot klagomål på socialtjänsten. Är du missnöjd med ett beslut om insatser som Socialtjänstenfattat kan du överklaga det. Du har rätt att få ett skriftligt beslut och kommunen ska informera om hur du gör för att överklaga. 
 • Vill du anmäla missförhållanden inom vård eller omsorg kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg(IVO). 
 • Skolinspektionentar emot klagomål på skola och förskola. Skolan och förskolan granskas också av flera andra myndigheter. Vart du ska anmäla beror på vad som hänt. Du kan läsa mer på Skolinspektionens hemsida.
 • Hälso – och sjukvårdenhar Patientnämnder i varje län. Patientnämnden kan ge råd om vart du kan vända dig med klagomål eller hjälpa till att framföra klagomål.

Läs mer på nedan hemsidor

Tjejjourer – Här kan du chatta, hitta din närmaste tjejjour och information om sex, relationer och hälsa. Roks tjejjour vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 818. Unizons jour är för alla unga.    

Killfrågor – på killfragor kan du chatta på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 19 och 21.
Bris – På Bris webbplats kan du under 18 ringa, maila eller chatta om du behöver prata med någon. Du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar Bris och samtal till Bris syns inte på telefonräkningen.
UMO – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
RFSL ungdom – RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

DittECPAT – Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Ditt ECPAT kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits