Search
Close this search box.

Yrkesverksam

Tecken på våld mot barn

Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, och att våga agera.

Beteendemässiga varningssignaler

Avvikande beteende kan bero på många olika faktorer i barnets liv eller vara ett tecken på en psykisk störning, och är inte specifikt för utsatthet. Ett barns beteende kan ändå vara det enda tecknet vi ser på att hon eller han utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp eller omsorgssvikt. Genom att du reagerar och rådgör med erfarna kollegor och socialtjänsten kan ett barns utsatthet upptäckas tidigare. Håglöshet, ängslan, oro, nedstämdhet, aggression eller plötsligt ändrat beteende eller känslomässig instabilitet När

Läs mer »

Fysiska symtom och tecken på att ett barn mår dåligt

När barn mår dåligt psykiskt tar det sig ofta uttryck i fysiska symtom. De är inte specifika, men tillsammans med beteendeavvikelser har dessa och andra ”psykosomatiska” symtom ibland sin grund i att barnet far illa. Huvudvärk, buksmärtor eller andra symtom som är återkommande Långvarig stress hos barn i skolålder uppger är ofta kopplad till upplevelser av smärta någonstans i kroppen. Magont och huvudvärk är de vanligaste symtomen, men även värk i rygg, leder, muskler, ögon och hals kan vara tecken

Läs mer »
Barn bråkar

Fysiska tecken på misshandel

Barn får ofta småskador som rispor, skrubbsår och blåmärken på knän och underarmar. När du ser andra typer av skador, som du inte känner igen från barns normala aktivitet, ska du reagera direkt. https://youtu.be/v7-JHTqo8Jw Här följer beskrivningar av de vanligaste skadorna som ses i samband med att barn utsätts för våld, övergrepp eller försummelse. Blåmärken och ytliga hudskador som inte stämmer med normal aktivitet Att bedöma hur ett blåmärke har uppstått kan vara svårt, även för experter. Barn får ofta

Läs mer »

Fysiska och psykiska tecken på sexuella övergrepp

När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna. Misstankar om sexuella övergrepp ska föranleda en läkarundersökning, som anordnas genom socialtjänsten och polisen. Återkommande smärta i halsen och svalget Om ett barn utsätts för upprepade orala övergrepp kan hon eller han uppleva obehag eller smärta i svalget. Det kan även ses rodnad, blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget. Skador i underlivet eller

Läs mer »

Fysiska tecken på försummelse/ omsorgssvikt

När föräldrar inte har förmåga att ta hand om sitt barn kan det ta olika uttryck. Barn som lever i omsorgssvikt har ofta ett avvikande beteende, men kan även visa kroppsliga tecken på försummelse. Alla tecken på att ett barn försummas är allvarliga, en anmälan till socialtjänsten ska alltid övervägas. Bristande hygien Barnet är smutsigt, luktar illa, har ofta smutsiga kläder. Spädbarn och småbarn i blöjor som inte byts tillräckligt ofta. Opassande klädsel för årstiden För tunna kläder under kalla

Läs mer »

Tecken som ses hos föräldrar

Obs! När föräldrar upplevs vara undvikande eller motsägelsefulla kan det i själva verket bero på språksvårigheter eller kulturella skillnader. Använd tolk och rådgör med kulturkompetent expertis om du är osäker. Ladda ner eller beställ rapporterna När ett barn varit utsatt för våld  och Föräldraskap våld och stöd om barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar 2022 från Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida. Där hittar du även tidigare kartläggning om barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar från 2017.  Föräldrar har anonymt fått svara på enkätfrågor om synen på barnuppfostran

Läs mer »

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.