Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesverksam

Beteendemässiga varningssignaler

Avvikande beteende kan bero på många olika faktorer i barnets liv eller vara ett tecken på en psykisk störning, och är inte specifikt för utsatthet.

Ett barns beteende kan ändå vara det enda tecknet vi ser på att hon eller han utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp eller omsorgssvikt. Genom att du reagerar och rådgör med erfarna kollegor och socialtjänsten kan ett barns utsatthet upptäckas tidigare.

Håglöshet, ängslan, oro, nedstämdhet, aggression eller plötsligt ändrat beteende eller känslomässig instabilitet

När barn visar långvariga symtom på att må dåligt psykiskt, plötsligt ändrar sitt beteende markant eller är påtagligt instabil känslomässigt är det viktigt att agera. Ofta finns det naturliga förklaringar i barnets omgivning, till exempel ett nytt syskon ett dödsfall i familjen, en kommande flytt, eller situationer i skolan eller på fritiden. Ibland är beteendet kopplat till andra oroväckande faktorer som du ser hos barnet eller föräldrarna som stärker din misstanke att barnet far illa. Men även som enskild faktor kan dessa symtom vara ett tecken på missförhållanden och föranleda kontakt med socialtjänsten för att diskutera om en anmälan ska göras.

Sexualiserat beteende (avancerat för åldern)

Barn är naturligt nyfikna över sin sexualitet och utforskar den på olika sätt under uppväxten. Beteenden som är oroväckande är till exempel fixering vid sexuella teman på ett sätt som stör barnets tillvaro, avancerade sexuella handlingar som barnet pratar om eller agerar ut i lek med andra barn eller att barnet onanerar på ett tvångsmässigt sätt. Sexualiserat beteende kan vara ett tecken sexuella övergrepp eller andra traumatiska händelser som barnet har upplevt. Mer information på engelska finner du på: childabusemd.com

Våld eller övergrepp mot andra barn eller ungdomar

När ett barn utsätter andra barn för våld eller oönskade sexuella handlingar kan det finnas många bakomliggande orsaker. Ett sådant beteende kräver alltid att vuxna agerar för att stoppa det som sker och se till att omständigheterna kring barnet utreds.

Självskadande beteende (skärande, rispande, självmordstankar eller -försök)

Alla former av självskada är allvarliga tecken på att ett barn mår dåligt, och är i sig en anledning till kontakt med socialtjänsten. Självskada och självmordsförsök är också mycket vanligare hos barn som har varit utsatta för fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Det är viktigt att poängtera att självskada och självmordsbeteende också kan vara ett tecken på en allvarlig psykisk störning, till exempel depression, som kräver en akut bedömning hos barnpsykiater.

Missbruk av alkohol eller droger

Missbruk av alkohol och droger är vanligare hos barn (framförallt tonåringar) som lever under missförhållanden. Ett missbruk kan i sin tur leda till ytterligare utsatthet för våld och övergrepp.

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.