Search
Close this search box.

Yrkesverksam

Tecken som ses hos föräldrar

Obs! När föräldrar upplevs vara undvikande eller motsägelsefulla kan det i själva verket bero på språksvårigheter eller kulturella skillnader. Använd tolk och rådgör med kulturkompetent expertis om du är osäker.

Ladda ner eller beställ rapporterna När ett barn varit utsatt för våld  och Föräldraskap våld och stöd om barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar 2022 från Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida. Där hittar du även tidigare kartläggning om barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar från 2017. 

Föräldrar har anonymt fått svara på enkätfrågor om synen på barnuppfostran och om hur de själva uppfostrat sitt barn under det senaste året. Resultaten bygger på vad föräldrarna själva valt att berätta, men eftersom delvis samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år. För att komplettera och fördjupa enkätsvaren har vi även genomfört intervjuer med föräldrar.

Förälderns berättelse stämmer inte överens med en skadas utseende

  • Skadan är allvarligare än man skulle förvänta sig av berättelsen
  • Den beskrivna händelsen eller själva skadan stämmer inte med barnets utvecklingsnivå
  • Det finns andra skador eller skador vid flera tillfällen som föräldrarna inte uppger någon förklaring för
  • Skadan är äldre än vad som framgår av berättelsen

Föräldern söker sjukvård för barnet sent eller av andra orsaker

När lång tid har gått mellan att ett barn har skadat sig eller blivit sjuk och den första kontakten med sjukvården är det anmärkningsvärt, särskilt om barnet har märkbart ont, en svår skada eller är svårt sjukt.

Aggressivitet mot barnet, andra familjemedlemmar eller personal

När en förälder öppet visar aggressivitet i offentliga sammanhang, till exempel hot eller våld mot personal, är det mycket allvarligt och ska rapporteras.

Likgiltighet inför barnet

Allvarligt störd anknytning mellan föräldern och barnet är bland de skadligaste faktorerna för barnets utveckling. Det kan bero på depression eller annan psykisk sjukdom hos föräldern eller på missbruk. Tidig upptäckt och åtgärd är ytterst viktiga för barnets hälsa.

Psykisk sjukdom

Akut eller kronisk depression, ångest, psykos eller svår personlighetsstörning kan allvarligt begränsa en förälders förmåga att se och ta hand om sitt barn. Det är viktigt att agera för barnets skull när det är tydligt att en förälder har psykiska problem.

Missbruk

Alla former av missbruk – alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel – hos en förälder skapar en skadlig miljö för barnet.

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.